DLS-ph5

تکنیک پراکندگی دینامیکی نور (DLS) در آنالیز ذرات

دانستن اندازه و توزیع اندازه مواد و اجزای سازنده آنها، از اطلاعات پیش‌نیاز برای تولید و همچنین استفاده از مواد مختلف است. از آنجایی که اندازه مواد تاثیر مستقیم بر روی استحکام مکانیکی، دانسیته، خواص نوری و حرارتی و دیگر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن...

ادامه مطلب

Particle sizing-ph6

روش‌های فیزیکی تعیین اندازه و شکل ذرات

اندازه مواد و یا ذرات سازنده آن‌ها از مهم‌ترین ویژگی‌های یک ماده در نظر گرفته می‌شود و از گذشته تاکنون همواره مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. در بسیاری از کاربردهای آنالیز مواد، اطلاعات اندازه و شکل ذرات، شاخص‌های مهم فرایند تولید و کیفیت مواد ه...

ادامه مطلب