رنگ سنجی عبوری

رنگ سنجی، علم اندازه گیری رنگ، به طور گسترده در تجارت، صنعت و آزمایشگاه برای بیان رنگ به صورت عددی و اندازه گیری تفاوت رنگ بین نمونه ها استفاده می شود.