Optical microscopy-2-ph1

معیارهای کیفیت عملکرد میکروسکوپ نوری

پیشتر و در یک پست آموزشی ارائه شده در وبسایت لبینت، با میکروسکوپ نوری و اجزای سازنده آن آشنا شدیم. برای استفاده از میکروسکوپ‌های نوری ضروری است که با برخی مفاهیم اساسی در مورد کیفیت عملکرد میکروسکوپ آشنایی داشته باشیم. این مفاهیم چندین معیار طلایی ...

ادامه مطلب