Tucsen11

بررسی مشخصات فنی دوربین‌‌های تحقیقاتی(بخش3)

بسیاری از کاربردهای دوربین‌های تحقیقاتی در زمینه تصویرنگاری از فرآیندهای پویا هستند و ثبت این حرکت و پولایی هدف بررسی‌های تخصصی می‌باشد. فرایندها و رخدادها در زمینه‌های مختلف تصویرنگاری، در بازه گسترده‌ای از مقیاس‌های زمانی اتفاق می‌افتند. برای پاس...

ادامه مطلب