عدسی شیئی،Objective،olympus،المپیوس،UPlanSApo 100X/1.40،100X،بزرگنمایی،آبجکتیو،شیئی،UPlanSApo