عدسی شیئی،Objective،10X،شیئی،objective،CFI Plan Apo 10X/0.45،nikon،نیکون