عدسی شیئی،Objective،شیئی،objective،nikon،CFI S Plan Fluor ELWD 60X/0.7،60X،نیکون،بزرگنمایی