میکروسکوپ مستقیم،مطالعات بیولوژیکی،دوربین MU1003 10MP