حسگر گاز پرتابل،صنایع توزیع گاز قابل احتراق،حفاظت از محیط زیست،تشخیص سریع غلظت گاز